Algemene voorwaarden

1.      ALGEMEEN

Iedereen die gebruikt maakt van de diensten of goederen van Argon AV wordt gelijkgesteld als klant, onderworpen aan de hieronder opgesomde voorwaarden.

Het huren van goederen of inhuren van Argon AV door een minderjarige kan enkel mits schriftelijke toestemming, of onder begeleiding van een/de ouder(s) of voogd. Dienaangaande is/zijn de ouder(s) of de voogd persoonlijk aansprakelijk.

2.       RESERVATIE / ANNULERING

Gebeurt middels het nemen van een optie hetwelk enkel schriftelijk door de klant kan worden opgegeven. Argon AV heeft ten allen tijde het recht om zonder opgave van redenen een overeenkomst niet aan te gaan. De optie wordt pas definitief na acceptatie hiervan door Argon AV.

Indien de klant bij Argon AV een optie heeft genomen (zowel mondeling als schriftelijk) gelden de volgende annuleringsbepalingen:

15% van de prijs bij annulatie, eerder dan op de 31e dag voor de aanvang van de werken 

25 % van de prijs bij annulatie, eerder dan op de 14de dag voor de aanvang van de werken 
50 % van de prijs bij annulatie, eerder dan op de 7de dag voor de aanvang van de werken 
75 % van de prijs bij annulatie, eerder dan op de 4de dag voor de aanvang van de werken
100 % van de prijs bij annulatie op de 4de dag of later voorafgaand aan de aanvang van de werken

3.      OFFERTES / PRIJZEN

De klant wordt geacht de door Argon AV gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 
De door Argon AV verstrekte prijzen en/of modaliteiten n.a.v. een offerte aanvraag vanwege de klant worden gegeven zonder enige verbintenis vanwege Argon AV. Gegevens, voorwaarden en prijzen voorkomend in catalogi, advertenties en prijslijsten hebben slechts het karakter van een benaderende aanduiding waaraan Argon AV ten allen tijde wijzigingen mag aanbrengen.

4.      BEVEILIGING

Bij openluchtevenementen moet de organisator zorgen voor voldoende afscherming tegen slecht weer. Opgelopen schade door regen, sneeuw, direct zonlicht of andere weersomstandigheden die oorzaak zijn van een slechte of ontbrekende afscherming worden doorgerekend aan de organisator. Argon AV BV kan op elk moment de opdracht laten stopzetten indien blijkt dat er geen voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Hierbij kan de opdrachtovereenkomst niet gewijzigd worden in het nadeel van Argon AV BV.

De organisatie is volledig verantwoordelijk voor schade toegebracht aan het materiaal door de performers. Deze schade wordt vermeld onmiddellijk na het optreden om de organisatie de gelegenheid te geven de schade in mindering te brengen van de artistieke gage.

De organisatie zorgt voor een securityteam dat de veiligheid van het materiaal en de crew kan garanderen vanaf aankomst tot vertrek. De organisatie moet een verzekering nemen want schade toegebracht aan, of ontvreemding van het materiaal door publiek, helpers of door infrastructurele factoren worden volledig en onmiddellijk vergoed door de organisatie. Indien dit niet zo is, zal de organisatie onmiddellijk betalen na ontvangst van de onkostennota. De organisatie zal de dag zelf gewezen worden op de inbreuken of zal later, na controle van het materiaal en bekabeling in de magazijnen van Argon AV BV, op de hoogte worden gebracht.

Poederbrandblussers zijn zeer schadelijk voor het materiaal en tasten na enkele maanden elektronische printbanen aan. Reinigingskosten lopen zeer hoog op en dienen direct te gebeuren. Ook deze worden doorgerekend aan de organisatie. De organisatie zorgt voor CO2-blussers of voldoende beveiliging zodat deze poederblussers niet onnodig door het publiek worden leeggespoten. 


5.      CATERING

De organisatie zal op eigen rekening zorgen voor frisdrank, koffie en broodjes vanaf de aankomst van de ploeg. Ze voorziet ook één warme maaltijd voor de aanwezige technici per 8 uur van aanwezigheid.
Indien de organisatie geen maaltijd voorziet, zal een bedrag van 15 Euro per persoon aangerekend worden per 8 uur van aanwezigheid. Indien geen frisdrank ter beschikking kan worden gesteld, zal een supplement van 1,50 Euro/uur/technicus verrekenend worden van aankomst tot vertrek. De crew is gemachtigd om zonder consequenties de opdracht te staken om zich extern te voorzien van eten en drank. Zij zal de bijhorende rekeningen aanbieden aan de organisatie.

6.      FACTUREN / WANBETALING

De prijs is initieel contant betaalbaar, netto en zonder korting, dit op het ogenblik van de uitvoering van de werken behoudens andersluidende overeenkomst. Bij een eventuele betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Argon AV. Bij ongemotiveerd gemis aan betaling op de vervaldag van de factuur, vervallen alle eventuele toegestane kortingen en betalingsmodaliteiten en is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd op het nog verschuldigd bedrag ten belope van 12 % per jaar. Bovendien zal tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 100,00 €. Deze vergoedingen blijven verschuldigd, ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen wordt betaald.

De inningskosten en deze veroorzaakt door niet betaling van onze facturen zijn ten laste van de schuldenaar.

In alle omstandigheden wordt de eigendom van de verkochte goederen slechts overgedragen aan de klant na volledige betaling van de overeengekomen prijs. In geval van nietbetaling van onze facturen op hun vervaldag, kunnen wij onmiddellijk van rechtswege en zonder aanmaning de overeenkomst als ontbonden beschouwen. Wij zijn vanaf dat ogenblik gemachtigd om het verkochte goed terug te halen bij de klant, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de herstelling van het geleden nadeel.

7.      KLACHTEN

Klachten betreffende onze facturen of onze goederen dienen schriftelijk ingediend worden binnen de 10 dagen. Na deze termijn zijn ze niet meer aanvaardbaar.

Algemene voorwaarden
Alle rechten voorbehouden | Design by TenX | Built by pxlnrt.